Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Mobil – Brukervilkår – Scoopr

Ofte stilte spørsmål

Dato for siste versjon: 2020-09-02

ABONNEMENTSVILKÅR FOR SCOOPR MOBIL AS.

1.       Generelt

Disse vilkårene, sammen med de generelle bruksvilkårene (Brukervilkår for Scoopr konto), gjelder for abonnementsavtalen mellom Scoopr og kunden, samlet omtalt som «Avtalen«, for levering av mobile kommunikasjonstjenester som telefonitjenester, datakommunikasjon og andre tjenester (samlet omtalt som «Tjenesten«).

2.       Bruk – ansvar og risiko

Du er ansvarlig for at SIM-kortet kun benyttes i typegodkjent terminalutstyr som kunden svarer for, og som oppfyller relevante offentligrettslige og tekniske krav. Scoopr kan koble fra ikke-forskriftsmessig utstyr. Oppgradering eller endring av Tjenesten eller telenettet kan medføre at de tekniske kravene som stilles til kundens utstyr forandres.

Avtalen er personlig og Tjenesten kan benyttes av kunden selv. Hvis kunden er et selskap eller annen juridisk person, kan Tjenesten også benyttes av dets ansatte. Avtalen kan ikke videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for en tredjepart, verken med eller uten vederlag. Dersom kunden har trådløst internett er kunden selv ansvarlig for å stenge dette for uvedkommende.

Kunden kan ikke benytte Tjenesten i strid med Avtalen, lover og regler eller på en måte som kan medføre ansvar for Scoopr eller andre tredjeparter. I slike tilfeller kan Scoopr stenge Tjenesten og/eller terminere Avtalen umiddelbart uten varsel. Kunden svarer for all bruk av Tjenesten og for det som kommuniseres og publiseres via Tjenesten.

3.       Vilkår for mobiltjenester

Fri bruk; Fri bruk er definert som 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS og 10 000 MMS fra kundens nummer i Norge eller EU/EØS til ordinære norske nummer. Alle andre samtaler, til for eksempel spesialnummer eller samtaler til/fra utland, vil ha egne priser og belastes pr. stykk/minutt. Innholdstjenester vil også ha egne priser. Disse prisene, samt priser utover inkludert trafikk, fremgår på Scooprs nettsider. Merk også at ringeminutter, SMS og MMS ikke skal være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.

Trafikkmønster; Scoopr priser alle sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster for en gjennomsnittsbruker. Dersom en kunde har ett eller flere abonnement med et trafikkmønster som avviker vesentlig fra gjennomsnittet, vil Scoopr varsle kunden om at det kunden vil faktureres for merkostnaden som avviket representerer for Scoopr, dersom trafikkmønsteret ikke normaliserer seg innen en angitt periode.

Bytte av abonnement; Scoopr gjør deg spesielt oppmerksom på at Scoopr Flex Zero uten løpende abonnementskostnad, forutsetter at kunden har at normalt bruksmønster. Dersom Scoopr ikke har registeret normalt bruksmønster i løpet av en 3-måneders periode, kan Scoopr flytte kunden over på Scoopr Basic uten ytterligere varsel.

Bruk av abonnement i utlandet; Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og regler, takster og vilkår, som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av Tjenesten i utlandet vil Scoopr kreve inn betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av Tjenesten i utlandet som er nærmere spesifisert på Scooprs nettsider.

4.       Telefonnummer og nummerportering

Ved inngåelse av Avtalen kan du velge å bli tildelt et nytt telefonnummer, eller om du vil beholde ditt eksisterende (nummerportering). Hvis du velger å beholde ditt eksisterende telefonnummer gir du, ved å inngå denne Avtalen, Scoopr fullmakt til å si opp abonnementet du har hos tidligere leverandør av ditt mobilabonnement, og til at Scoopr innhenter nødvendig informasjon fra denne leverandøren slik at leverandørbyttet (nummerporteringen) kan gjennomføres. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp eventuelle utestående med sin tidligere leverandør av mobilabonnement. Nummerportering vil ta ca. 10 virkedager etter inngåelse av Avtalen. Du vil blir informert om når nummerporteringen har funnet sted. Scoopr er ikke ansvarlig for forsinket nummerportering og/eller nummerportering som ikke lar seg gjennomføre, grunnet forhold som Scoopr ikke har kontroll over. Det samme gjelder dersom nummerportering fører til at kunden bryter en avtale med tidligere leverandør av mobilabonnementet.

5.       Ansvar ved stjålet eller misbrukt SIM-kort

SIM-kort tildeles kunden ved bestilling av abonnement og aktiveres når Avtalen godkjennes av Scoopr. SIM-kortet er Scooprs eiendom. Til SIM-kortet tilhører det to personlige koder; PIN-kode og PUK-kode. PIN- og PUK-kode skal oppbevares adskilt. Utkopling/deaktivering av PIN-koden øker faren for tap som følge av misbruk ved tyveri av SIM-kortet. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at eventuelle PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en forsvarlig og sikker måte, slik at det ikke blir kjent for uvedkommende.

Om du blir frastjålet SIM-kortet, eller mistenker dette, skal tyveriet umiddelbart meldes til Scoopr for å hindre misbruk. Det samme gjelder dersom de personlige kodene har kommet på avveie. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for tap som følge av misbruk av telefon/SIM-kort inntil sperremelding er mottatt fra Scoopr. Etter at sperremelding er mottatt er kunden fortsatt ansvarlig for tap som følge av misbruk hvis kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsom eller forsettlig handling. Notering av PIN-kode på SIM-kortet, mobiltelefonen eller lignende, samt å koble ut bruk av PIN-koden eller å forlate mobiltelefonen etter at PIN-koden er tastet inn, kan etter forholdene anses som grovt uaktsomt.

Utenfor Scooprs åpningstider er kunden selv ansvarlig for å sperre SIM-kortet på https://minside.telipol.no/ eller https://Scoopr.no/login. SIM-kortet forblir sperret til kunden gir melding om gjenåpning. I stedet for gjenåpning kan kunden bestille et nytt SIM-kort i henhold til oppgitte priser. Selv om SIM-kortet er sperret vil det påløpe avtalte abonnementsavgifter så lenge Avtalen ikke er oppsagt og/eller det foreligger bindingstid.

6.       Innholds- og teletorgtjenester

Scoopr sperrer som hovedregel for teletorgtjenester (820- og 829-nummer) som standard på alle nye abonnement. Scoopr kan likevel åpne for innholds- og teletorgtjenester etter ønske fra kunden. Bruk av andre spesialnummer, herunder innholdstjenester fra tredjeparter, faktureres etter gjeldende prisliste, og kunden er alltid ansvarlig for all bruk av Tjenesten. Dette gjelder også når Scoopr har sperret for innholds- og teletorgtjenester. Med innholdstjeneste levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys over Scooprs elektroniske kommunikasjonsnett, og som faktureres av Scoopr. Kunden kan sperre for all tilgang til innholdstjenester levert av tredjepart eller et predefinert utvalg av telefonnummer, ved å henvende seg til Scooprs kundeservice. Klager på innholdstjenester levert av tredjepart skal rettes til Strex eller direkte til tredjepart. Scoopr forbeholder seg retten til å sperre for bruk av innholdstjenester.

7.       Nummeropplysningstjenester

Scoopr har registrert at majoriteten av våre kunder ikke ønsker oppføring i nummeropplysningstjenester. Derfor vil vi som standard ikke utlever dine personopplysninger til nummeropplysnings-aktørene. Det betyr ikke at du har noen reservasjon i bruk av tjenesten som skjult nummer eller hemmelig nummer. Ønsker du oppføring i nummeropplysningstjenestene eller reservasjon, ta kontakt med kundeservice på telefon 21 51 46 00.

8.       Scooprs ansvar

Dekning; Tjenesten gir deg mulighet for oppkobling til avtalte tjenester innfor de geografiske dekningsområder som til enhver tid gjelder for Tjenesten. Se dekningskartet dersom du er usikker. Vi kan selvsagt kun levere Tjenesten der vi har dekning. Den enkelte avtale kan også begrense dekningsområde.

Hastighet; Hastigheten oppgis som en variabel størrelse, og er et slags gjennomsnitt som kunden ved normale forhold kan forvente å få, men vil variere med deknings- og signalforhold. Noe av bredbåndskapasiteten vil benyttes til nødvendig kontrollinformasjon, som kan medføre at effektiv hastighet kan bli noe lavere enn angitt. I perioder med stor belastning på nettet kan hastigheten være lavere enn den oppgitte hastigheten. Overføringshastighet er utenfor Scooprs kontroll, og kunden må da påregne lavere hastighet. Scoopr tar dermed forbehold om at oppgitt hastighet ikke alltid kan oppnås.

Avbrudd mv.; Scoopr garanterer ikke at bruk av Tjenesten skjer uten avbrudd, og er ikke ansvarlig for brudd i eksternt nett eller for å utbedre feil utenfor Scooprs kontroll. Scoopr har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Scoopr er uten ansvar for kostnader eller tap som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i god tid på Scoopr sine hjemmesider, eventuelt direkte til kunden.

Tap; Scoopr er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap som måtte oppstå som følge av feil eller mangler ved leveransen, med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Scooprs side. Ved ansvar for direkte tap er Scooprs ansvar begrenset oppad til 3 måneders fastavgift/månedsavgift, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Scooprs side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som er påført Kunden som følge av mangelen.

9.       Priser, fakturering og betaling

Om ikke annet er avtalt, skal vederlag for Scooprs abonnementstjenester forskuddsbetales hver måned. Priser og betalingsvilkår for blant annet etableringskostnad og løpende forbruks- og abonnementsavgift (forskudds- og etterskuddsvis) følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Scooprs nettsted. Om kunden tidligere har forhåndsbetalt tjenester og det finnes et ubrukt restbeløp, vil dette beløpet krediteres kunden og avregnes mot fremtidig forbruk. Innestående på kundens saldo på inntil NOK 200 vil ikke tilbakeføres ved opphør av Avtalen. Dersom kunden sier opp Avtalen vil heller ikke gjenstående del av forhåndsbetalte beløp knyttet til abonnementstjenester tilbakeføres.

Kunden vil motta tilleggsfaktura for Tjenesten som er etterskuddsfakturert. Dette inkluderer blant annet samtaler til spesialnummer, overtakserte meldingstjenester, trafikk og bruk i utlandet. Listen er ikke uttømmende. Dersom kunden benytter seg av Tjenesten i utlandet, eller Scoopr av annen grunn får bruk- og takseringsdata i hende med tidsforskyvelser, gir kunden Scoopr en rett til å fakturere dette i ettertid. Om konto for betaling mangler dekning, vil Scoopr etterfakturere utestående beløp.

Prisendringer skal varsles med minimum 1 måneds varsel, enten ved publisering på Scooprs nettsted eller ved direkte henvendelse, normalt sammen med faktura eller annen henvendelse fra Scoopr.

Dersom kunden mener at beløpet på fakturaen er feil, må vedkommende klage til Scoopr innen betalingsforfall, eller dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter. Ved betalingsmislighold vil Scoopr sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Scoopr vil ved vesentlig betalingsmislighold terminere Avtalen og forbeholder seg retten til å belaste kunden med sperre- og eventuelt gjenåpningsgebyr etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

10.   Endringer

Scoopr har rett til å foreta endringer i tjenester, priser og vilkår. Scoopr skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest én måned før endringen trer i kraft.

11.   Oppsigelse

Avtalen er løpende og utløper den måneden den blir sagt opp. Dersom kunden sier opp en Tjenesten med en bestemt bindingstid i avtaletiden, faktureres kunden et forholdsmessig avbruddsgebyr som tilsvarer det beløp Tjenesten er subsidiert med. Avbruddsgebyret reduseres månedlig i løpet av avtaletiden.

Dersom kunden ikke har meddelt av Tjenesten ikke ønskes forlenget senest 1 måned før avtaletidens utløp, forlenges leveransen av Tjenesten automatisk inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel, med mindre annet er avtalt.

12.   Klageadgang

Forbrukere og bedrifter med opptil 10 årsverk kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) dersom forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjeneste. Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra Scoopr. Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra Scooprs kundeservice. Klager kan meldes inn via www.brukerklagenemnda.no. BKN kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20.

Ved forhold som omfattes av ekomlovgivingen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kontaktes her. Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal rettes til Strex eller direkte til tredjepart. Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet. Linken tar deg direkte til Forbrukerrådets klageguide.