Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Brukervilkår for MyHudya

Ofte stilte spørsmål

Dato for siste versjon: 2020-03-23

1 – Generelt

Disse vilkårene er laget for å sikre et trygt forhold mellom deg som kunde og oss i Hudya Group AS med tilhørende datterselskaper, omtalt som «Hudya«, «vi» og «oss«. Brukere av tjenesten vil i disse vilkårene, herunder vilkårene i punkt 2, 3 og 4, omtales som «kunde«, «du«, «deg» el.

Disse vilkårene gjelder for den kontoen du gratis oppretter hos Hudya, omtalt som «MyHudya«. Vilkårene er generelle og gjelder for alle tjenester som tilbys av Hudya. Hvis du velger å bestille noen av Hudyas tjenester har vi i tillegg produktspesifikke vilkår for:

Ved motstrid mellom de generelle brukervilkårene her eller noen av de produktspesifikke vilkårene nevnt i punktlisten over og konkrete avtalevilkår mellom kunden og Hudya, skal de konkrete avtalevilkårene gjelde. Dersom det er motstrid mellom de generelle brukervilkårene her og noen av de produktspesifikke vilkårene nevnt i punktlisten over, skal de produktspesifikke vilkårene gjelde.

Se ellers Hudya-gruppens felles personvernerklæring her.

2 – Hudyas tjenester og avtaleinngåelse

Når du er kunde og har en MyHudya-konto, gir det deg en rett til å være Hudya-kunde for alle tjenester som tilbys av Hudya. Opprettelse av MyHudya-konto er en forutsetning for kunne bestille og bruke Hudyas tjenester. Du har likevel ingen plikt til å bestille tjenester selv om du oppretter en MyHudya-konto.

Tjenestene som tilbys av Hudya vil til enhver tid endres, oppdateres og forbedres. Vi lover å lytte til deg som kunde og hele tiden forsøke å gjøre tjenestene våre bedre. Du kan alltid ta kontakt med oss, selv om du ikke kjøper de konkrete tjenestene, for å få råd innenfor de områdene hvor Hudya tilbyr tjenester, som for eksempel strøm, forsikring, mobiltelefoni, boligalarm og banktjenester. Vi jobber kontinuerlig med å forenkle produktene og gi deg de produktene du vil ha, samt redusere kostnader. Vi vil at du gjennom hele kundeforholdet skal ha et konkurransedyktig produkt, og vi ønsker at du sier fra om du ikke er fornøyd eller om du mener at det er ting Hudya kan forbedre.

Avtale inngås når Hudya har mottatt og godkjent din bestilling, eller på det tidspunktet den enkelte tjeneste tas i bruk, dersom dette skjer først. Bestilling av en tjeneste eller et produkt, enten elektronisk, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en aksept av disse generelle brukervilkårene, samt eventuelle produktspesifikke vilkår.

Ved inngåelse av avtale for tjenester som krever at kunden er betalingsdyktig, kan Hudya på ethvert tidspunkt foreta kredittvurdering av kunden. Kredittvurderingen kan inneholde en kredittsjekk hos et kredittopplysningsbyrå. Dersom kredittvurderingsvilkårene ikke oppfylles kan Hudya avslå inngåelse av den enkelte avtalen, eventuelt si den opp, eller kreve forskuddsbetaling, depositum eller garanti for å inngå eller fortsette den enkelte avtalen. Hudya kan også fastsette kredittgrenser for kunden, for eksempel for Hudya Mobil.

3 – Kunderegistrering og kommunikasjon

For å bruke Hudyas tjenester må du registrere deg med en MyHudya-konto, enten via våre nettsider https://hudya.no/login eller ved hjelp av noen av oss i Hudya. Du er ansvarlig for at alle opplysninger du oppgir er riktige og oppdaterte. Hvis du vil gjøre endringer, kan du gjøre dette når du er innlogget på våre nettsider/apper, eller ved å ta kontakt med oss på kundeservice@hudya.no. Hudya forbeholder seg retten til å avvise opprettelse av en brukerkonto uten nærmere begrunnelse. Vi vil sende deg informasjon om kontoen din som bekreftelser, innlogging, endring av passord, relevante oppdateringer etc. via e-post, tekstmelding eller brev.

Ved opprettelse av brukerkonto hos Hudya får du tilgang til nettportalen https://hudya.no/login (kundeportal) og nettsiden https://hudya.no/ (informasjon og nyheter om tjenestene) (sammen omtalt som «våre nettsider«).

4 – Angrerett

Dersom avtale om noen Hudyas tjenester er inngått ved fjernsalg (for eksempel ved telefonsalg eller på internett), eller salg utenfor Hudyas faste utsalgssted, og kunden er forbruker, har kunden rett til å gå fra den enkelte avtale uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at Hudya oppfylte sin opplysningsplikt i henhold til bestemmelsene i lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Dersom Hudya ikke oppfyller sin opplysningsplikt utvides fristen til 3 måneder regnet fra inngåelse av den enkelte avtale, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.

Kunden må gi melding til Hudya dersom angreretten skal benyttes. Du kan enkelt laste ned vår angrerettskjema, fylle det ut og sende til oss på kundeservice@hudya.no.

Dersom kunden har inngått avtale om noen av Hudyas tjenester ved uanmodet oppringing eller annen henvendelse fra Hudya (telefonsalg), bæres returkostnaden av Hudya. Dersom slik avtale er inngått over internett (annet fjernsalg enn telefonsalg), plikter kunden selv å bære returkostnadene.

Dersom kunden tar i bruk tjenesten før angrerettens utløp, må kunden ved benyttelse av angreretten betale for den del av tjenesten som er påløpt, samt for eventuelle medgåtte materialer. Bruk av angrerett medfører ikke at du kan reversere betalte regninger.

5 – Lovlig og forsvarlig bruk

Vi ønsker at våre kunder skal benytte tjenestene våre på en ansvarlig måte, slik det er beskrevet her eller for øvrig i de produktspesifikke vilkårene. Vilkårene våre kan inneholde vilkår fra våre samarbeidspartnere som du også må følge.

Hvis Hudyas undersøkelser viser at du har gjort noe som er i strid med disse vilkårene eller andre av våre produktspesifikke vilkår, eller noe som går utover andre kunder, har Hudya rett til å si opp din MyHudya-konto og de enkelte avtalene mellom deg og Hudya, med umiddelbar virkning. Det vises ellers til punkt 1.8 nedenfor om mislighold.

6 – Tilgjengelighet

Hudyas systemer kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. Vi vil i rimelig tid informere deg om dette, men Hudya er ikke ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes at du ikke kan benytte systemene som forutsatt. For hver av Hudyas betalte tjenester gjelder det egne vilkår for tilgjengelighet.

7 – Betalingsvilkår

Kunden er ansvarlig for betaling av de ytelser som Hudya leverer i henhold til de enkelte avtalene. Prislister følger de enkelte tjenester, hvor det også vil fremgå om betaling skal skje forskuddsvis eller etterskuddsvis. Kundens betalingsansvar omfatter også andres bruk av Hudyas tjenester, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Hudyas side.

Dersom det ikke fremgår noe annet av de produktspesifikke vilkårene er betalingsfristen 14 dager. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm. (forsinkelsesrenteloven).

8 – Reklamasjon og mislighold

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir Hudya melding om mangelen innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den. Hudya er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler som skyldes forhold utenfor Hudyas kontroll som Hudya ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgende av. Ansvarsfriheten gjelder inntil hindringen bortfaller.

Den enkelte avtale kan heves ved vesentlig mislighold. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig mislighold. Ved heving kan den part som har begått et vesentlig mislighold bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler.

Hvis kunden ikke betaler regninger innen betalingsfristen eller innen den frist som er angitt i betalingsvarselet, kan Hudya stenge kundens abonnement. Dersom kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, kan stenging omfatte alle abonnementene. Ved vedvarende betalingsmangel vil den enkelte avtalen termineres. Kunden kan bli belastet med et sperregebyr, eventuelt et gjenåpningsgebyr, som fremgår på Hudyas nettsider.

Hudya er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller inntekter eller andre indirekte tap og følgeskader som oppstår som en følge av at tjenesten levert av Hudya er mangelfull, med mindre Hudya eller noen Hudya svarer for har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ved ansvar for direkte tap knyttet til din MyHudya-konto er Hudyas ansvar begrenset oppad til NOK 10 000. For direkte tap knyttet til de enkelte tjenestene vises det til de produktspesifikke vilkårene angitt i punkt 1.1.

9 – Varighet og oppsigelse

Du kan når som helst avslutte MyHudya-kontoen din. Det gjør du ved å gi beskjed til oss via telefon, e-post eller på våre nettsider. Tjenester du har bestilt av Hudya vil fortsette inntil du sier opp de(n) enkelte tjeneste(ne).

Oppsigelse og oppsigelsestiden vil ellers avhenge av hvilke(n) tjeneste(r) du har bestilt fra Hudya og vil følge av den enkelte avtale mellom kunden og Hudya. Vi vil for eksempel ikke at du plutselig skal stå uten strøm eller en annen nødvendig tjeneste. Dette kan du lese mer om i de mer spesifikke produktvilkårene som er knyttet til din relevante tjeneste.

Avtaler med en bestemt avtaletid regnes fra den dato tjenesten ble levert til kunden. Avtalen kan sies opp av både Hudya og kunden, og må skje skriftlig. Det er kun den registrerte kunden som kan foreta oppsigelse av den enkelte avtale på vegne av kunden.

10 – Endringer

Hudya har rett til å foreta endringer av priser og andre avtalevilkår. Slike endringer vil enten bli varslet ved (i) publisering på Hudyas nettsider eller ved (ii) direkte henvendelse til kunden. Endringer anses automatisk som en del av avtalen mellom partene fra det tidspunkt det fremgår at endringen skal tre i kraft, med mindre avtalen blir brakt til opphør av en av partene før dette tidspunktet.

Vesentlige endringer i pris- og avtalevilkår til ugunst for kunden, gir kunden rett til å si opp den enkelte avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet. Hudya forbeholder seg retten til å forandre og tilpasse produktene, tilknyttede tjenester, tjenestens layout og redaksjonelt innhold og retningslinjer, uten forutgående varsel eller merkostnader for kunden.

Oppdaterte versjoner av Hudyas vilkår og personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på Hudyas nettsider. Ved registrering godtar du at slik elektronisk informasjon er en akseptabel form for oppdatering. Hvis det er noe vi trenger at du godtar eksplisitt, vil vi informere deg og be om samtykke.

11 – Personopplysninger

For å kunne levere gode og konkurransedyktige tjenester trenger vi å innhente dine personopplysninger. Noe av dette er helt nødvendig for å levere de tjenestene du har bedt om. Hudyas behandling av personopplysninger er alltid i tråd med gjeldende lovgivning, og er nærmere regulert i Hudyas personvernerklæring her.

12 – Markedsføring

Vi driver med kontinuerlig arbeid av og videreutvikling av våre tjenester, som vi tror kan være av interesse for deg. Dette er en sentral del av tjenestene vi leverer til deg, og som du har bekreftet at du ønsker når du registrerer deg med en MyHudya-konto. Vi vil derfor gi deg informasjon om slike endringer og nye tjenester i form av nyhetsbrev, e-post, tekstmelding, eller telefon fra en av våre hyggelige rådgivere. Vår målsetning og ønske er at du kun skal få informasjon som interesserer deg, og vi vil anstrenge oss for å begrense markedsføringshenvendelser til informasjon vi tror du vil ha.

Vi behøver ditt samtykke for å sende deg markedsføring via elektroniske kommunikasjonsmetoder som e-post og SMS. Et slikt samtykke kan du enten avgi ved å huke av for at du ønsker slik markedsføring ved registrering av din konto, det kan avgis muntlig overfor en av våre kunderådgivere eller det kan avgis på «Mine sider» i din MyHudya-konto. Du kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av ditt samtykke (og bare få informasjon om den/de tjenestene du har), eller fortelle oss hva du vil eller ikke vil ha informasjon om. Dette kan du gjøre enten via våre nettsider eller på kundeservice@hudya.no.

13 Forskjellige nødvendige ting

Det er noen juridiske ting advokatene våre sier vi må ha med, så her kommer noe som kanskje er litt vanskeligere å forstå. Bare ta kontakt med oss hvis du ønsker ytterligere forklaring.

 • Ansvar for tredjepartsinnhold: Plattformene for tjenesten og kommunikasjon fra Hudya til kunde kan inneholde lenker til eller henvise til tredjepartsinnhold. Under ingen omstendighet skal Hudya, eller noen Hudya svarer for, være ansvarlig for tap påført kunder som følge av slikt tredjepartsinnhold.
 • Ansvar: Hudyas tjenester tilbys «som de er», uten noen form for garantier. I den utstrekning loven tillater det, fraskriver Hudya seg ansvaret for alle garantier, enten uttrykkelig eller underforstått, lovfestet eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, garantier for tilgjengelighet og funksjonalitet.
 • Immaterielle rettigheter: Hudya, eller Hudyas lisensgivere, innehar alle immaterielle rettigheter til tekst, bilder, design og ethvert annet materiale og informasjon som gjøres tilgjengelig for deg gjennom bruk av tjenesten.
 • Forsvarlig bruk: Kunden skal ikke (a) dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til programvarekomponenter på våre nettsider; (b) bruke våre nettsider til å (i) sende noen form for uønskede meldinger; (ii) ta ut, samle inn, samle eller innhente informasjon eller data om andre kunder uten deres samtykke (iii) overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale; eller (iv) overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig datakode, filer, skript eller programmer; (d) forstyrre eller undergrave integriteten til våre nettsider, eller opplysningene som ligger laget her; (e) forsøke å få uautorisert tilgang til våre nettsider eller enkelte deler av våre nettsider (f) forstyrre en annen kundes bruk, eller (g) for andre formål som strider mot lov eller disse brukervilkårene.
 • Skifte av leverandør/hostingpartner: Hudya forbeholder seg retten til å skifte leverandør eller hostingpartner eller foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer etc. som kan føre til endringer i utseendet og/eller funksjonaliteten til våre nettsider, systemstøtten, og/eller kreve at kunden oppdaterer sitt eget system, inkludert ny maskinvare, operativsystemer (f.eks. iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.
 • Overdragelse: Du er innforstått med at de enkelte avtalene inngått med Hudya, kan overdras til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, er eid av Hudya Group AS, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av eiendeler eller virksomhet som omfatter tjenestene, uten ditt samtykke. Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter under de enkelte avtalene med Hudya uten etter skriftlig samtykke fra Hudya.
 • Tvisteløsning: Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Tvister relatert til disse vilkårene eller til tjenestene forøvrig, kan bringes inn for Oslo tingrett som avtalt verneting, med mindre annet verneting følger av tvingende lovgivning.

  14 – Kontakt

  Ved spørsmål om disse vilkårene eller Hudyas tjenester, vennligst ta kontakt per e-post til adressen angitt nedenfor.

Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Adresse: Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
E-post: kundeservice@hudya.no